1138

ניהול אירועי חירוםניהול אירועי חירום

שפע האירועים והתרחישים הביטחוניים במדינת ישראל (על כל שטחה) מחייב היערכות חכמה, אחראית ומדויקת על מנת להבטיח התנהלות תקינה גם בעיתות חירום שתמזער באופן משמעותי נזקים אפשריים.

בהיבט של היערכות לשעת חירום בארגון אנו מתמקדים ב – 5 מעגלים:

מעגל ראשון: מוכנות בשגרה לקראת אפשרות למצב חירום במדינה/ ארגון.

מעגל שני: הגדרת מהלכי ניהול ושלבי המעבר ממצב "שיגרה" ל"חירום" במדינה/ ארגון.

מעגל שלישי: פעילות הארגון בעת מצב חירום בפועל (רעידת אדמה, מתקפת טילים, מלחמה...).

מעגל רביעי: תפקוד בעלי התפקידים החיוניים להמשך תפקודו של הארגון במסגרת חירום מול גורמי סיוע ממלכתיים/ עירוניים חיצוניים.

מעגל חמישי: מרכז דיווחים, ניהול וארגון בתנאי אי וודאות זמניים/ מתמשכים, פיקוח, בקרה והפעלה של משאב אנושי על ידי רגולציה, מגוון אפקטיבי, רמות מלאי ואסטרטגיות נדרשות.

שלב ראשון- סקר סיכונים:

בשלב זה נערכים מבדקי סיכון, שמטרתם זיהוי הפערים הקיימים אל מול האיומים אליהם עלולה החברה להיקלע (על פי תרחישי ייחוס). במבדקים נבחנות סוגיות שונות, ביניהן מידת היערכות הארגון לתפקד בעת מתקפת טילים, מידת חוזקו של מבנה הארגון אל מול רעידות אדמה, מידת יכולת הארגון להגן על העובדים וסביבת עבודתם, בחינת אורך חיי הארגון בזמן השבתה עקב שעת חירום, בחינת יכולת שרידות מקצועית מכוונת אפר"ן (אירועי פתע רבי נפגעים), אפקטיביות מסגרת ניהול מצבי החירום בארגון ועוד.

שלב שני- ניתוח פערים:

בשלב זה ינותחו הפערים הקיימים על פי מסקנות הסקר, לשם בחינה מחדש של הפעולות והאמצעים הנדרשים בהתאם לנסיבות עלות- תועלת.

שלב 3- תכנון אסטרטגי – טקטי וניהול מצבי חירום ואסון:

מטרת התוכנית הנבנית, לתת מענה לתרחישי ייחוס, המאיימים על מדינתנו, ועלולים להשפיע באופן ניכר על הפעילות בארגון. בשלב זה נשים דגש על הפעלה ושליטה של מערך צוותי החירום, תפעול הגופים החיצוניים, אשר אמורים לסייע במצבי חירום, תפעול כוח אדם וספקים חיצוניים במצבי חירום.

שלב 4- בניית נהלים ומערכי הכשרה:

שלב זה מותאם לצורכי ומדיניות החברה ומותאם לדרישות הגורמים הממשלתיים.

בשלב זה תיקבע מדיניות הארגון במצבי חירום ביחס לתרחיסי הייחוס וייכתבו נהלים אפקטיביים על פי דרישת פיקוד העורף. כמו כן יערכו הכשרות, הדרכות ותרגולים לצוותי החירום בארגון ולמנהלים.

שלב זה הינו חיוני ביותר, ואף קריטי להצלחת התמודדות הארגון בעתות חירום.

בתום שלב זה ייבנה מערך ניטור ובקרה, התומך במערך החירום, עם דגש על עבודת מטה, רפרנטים, נאמני בטיחות/ ביטחון והפעלה של מרכזי שליטה ובקרה (משו"ב). מוכנות לנושא של הפעלת ספקים במצב חירום כמו גם אימוץ ספקים אסטרטגיים כחיוניים בזמן שעת חירום.

Facebook